Kallelse till årsmöte 2013

Kallelse till årsmöte 2013

Medlemmar i Svenska Farr 30-förbundet kallas till

Årsmöte den 13 mars 2013 kl 18.30 

Lokal: Gransegel, Stockholm

Agenda:

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare
e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h) revisionsberättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
k) val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt §19 stadgarna
l) val av 1-2 revisorer och 0-2 revisorsuppleanter
m) val av 2-3 ledamöter i valberedning
n) behandling av motioner
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
p) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
r) övriga frågor
s) årsmötets avslutande

Valberedningens förslag till val enligt §19 stadgarna samt verksamhets- och förvaltningsrapport skickas ut till medlemmarna per e-post

Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift om 2 000 kr per båt/team.

Inga motioner har inkommit för behandling.