Årsmöte 2012 | Kallelse

Det är dags för årsmöte i Svenska Farr 30-förbundet. Mötet är flyttat till nedanstående tidpunkt och lokal då många inte har möjlighet att gå på mässan en måndagkväll om man har varit där på helgen.

Tid: Måndagen den 12 mars 2012, kl. 18.00
Plats: North Sails Lidingö, Stockholm

Det kommer även att bjudas på föredrag tillsammans med J/80-förbundet som också har årsmöte på NS denna kväll.

Förslag till dagordning (enl stadgarna):

1)        årsmötets öppnande
2)        upprop och upprättande av röstlängd
3)        val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
4)        val av två rösträknare
5)        fråga angående mötets behöriga utlysande
6)         val av ordförande samt sekreterare för mötet
7)        styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
8.)        revisionsberättelse
9)         fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10)        val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt §19 stadgarna
11)         val av två revisorer och två revisorsuppleanter
12)       val av tre ledamöter i valnämnd
13)        behandling av motioner
14)        övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
15)        fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
16)         övriga frågor
17)        årsmötets avslutande

Valberedningens förslag gällande val.

Inga motioner har inkommit till styrelsen för behandling.

För vår planering – anmäl deltagande på mötet:

ordf@farr30.se

Varmt välkomna! 

Styrelsen
Svenska Farr 30-förbundet